קיבוץ תל יצחק
קיבוץ תל יצחק

אסיפה כללית חברת החברים תל יצחק

מועד התחלה: יום חמישי , 07/02/2019 , 20:30
מועד סיום: יום חמישי , 07/02/2019 , 22:00
מקום האירוע: חדר אוכל

 


 

 

א.ג.נ.,

 

הנדון:    אחזקות חברי תל-יצחק בע"מ-הזמנה לאסיפה כללית שנתית לבחירת דירקטורים

 

1.           בעלי המניות של אחזקות חברי תל יצחק בע"מ ח.פ. 51-360365-4 (להלן:"החברה"), מוזמנים בזאת לאסיפה כללית שנתית של החברה אשר תתקיים ביום חמישי , 07.02.18, בשעה  20:30 בחדר האוכל בקיבוץ תל יצחק.

2.           אם אינכם יכולים לקחת חלק בישיבה, אתם רשאים למנות שליח מטעמכם. כתב מינוי שליח יהיה בנוסח המצ"ב כנספח "א" להזמנה זו (לפי סעיף 71.2 לתקנון החברה). ניתן למסור את כתב המינוי גם בפתיחת האסיפה למי שהוסמך לפתוח אותה, או ליו"ר האסיפה.

3.           על סדר יומה של האסיפה הכללית:

א.           סקירה כללית של יו"ר דירקטוריון החברה.

ב.            בחירת דירקטוריון החברה (חמישה חברים).

4.           בנוגע לבחירת הדירקטוריון- בהתאם לתקנון החברה, תקופת הכהונה של הדירקטוריון היא שנה. מאחר ובפועל אין פעילות משמעותית בחברה, הכוונה היא להציע להאריך את תוקף הבחירה של הדירקטוריון הנוכחי לשנה נוספת.  יחד עם זאת, שמורה לבעלי המניות האפשרות בהתאם לתקנון החברה, להציע מועמדים לכהונת הדירקטור. הכללים הקבועים בתקנון החברה לעניין הצגת מועמדים ובחינת שמות מועמדים לכהן כדירקטור, מצ"ב כנספח "ב" להזמנה זו.

5.           אם יוגשו מועמדויות נוספות בהתאם למפורט בנספח "ב", תפעל החברה כמתחייב. אם לא- תובא הצעה לאישור הארכת תוקף הכהונה של הדירקטוריון הנוכחי בשנה נוספת.

6.           המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות 5 בעלי מניות רגילות (בעצמם או באמצעות שליח), שלהם לפחות 10% מקולות ההצבעה בחברה, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה. 

7.           היה ובתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לקיום האסיפה, לא נכח מניין חוקי, יידחה מועד האסיפה בשעה אחת מהמועד המקורי, באותו היום ובאותו המקום (להלן:"אסיפה נדחית"). אסיפה נדחית תתקיים בכל מספר משתתפים, וההחלטות המתקבלות בה ייעשו בדרך של הצבעה בקלפי.

8.           נכח מניין חוקי במועד המקורי שנקבע לאסיפה, ההצבעה תהיה גלויה, בהרמת ידיים ותתקבל ברוב קולות. אלא אם כן החליטה האסיפה הכללית לעניין מסוים כי ההצבעה תהיה בקלפי, באותה אסיפה או באסיפה אחרת, וכן רשאית האסיפה להחליט כי הצבעה לעניין מסוים תיעשה באופן שמי, גלוי או חשאי.

9.           בעל מניות המעוניין להגיש מועמד או רשימת מועמדים לתפקיד דירקטורים, ייעשה זאת בדרך שנקבעה בתקנון החברה, כמפורט בנספח "ב". בעל מניות יהיה רשאי להציע עד 5 מועמדים לכהונת דירקטורים.

                                                                                     

                                      קיטו חסון, יו"ר דירקטוריון החברה

 

 

 

 

נספח "א"- כתב מינוי שליח להצבעה באסיפה כללית

 

אני הח"מ                                              ת.ז.                                        ,  מ                                             , שהנני בעל מניות בחברת אחזקות חברי תל-יצחק בע"מ , ממנה בזה את מר/גב'                                ת.ז.                       , לשמש כשלוחי ולהצביע בשמי ומטעמי באסיפה הכללית של החברה שתיערך ביום 22 לחודש מרץ בשנת 2018, ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו.

 

ולראיה באתי על החתום ביום                  לחודש                     בשנת 2018.

 

                                                                                                                                ______________

                                                                                                                                       חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

נספח "ב"- הכללים הקבועים בתקנון החברה לעניין הצגת ובחינת שמות מועמדים לתפקיד דירקטור

א.           תנאי כשירות -  כשיר לכהן כדירקטור כל אדם שמלאו לו 24 שנים והוא בעל ניסיון בתחומי הכלכלה, הניהול או העסקים. תאגיד לא יכהן כדירקטור. דירקטור שנסתיימה או פקעה תקופת כהונתו או חדל לכהן כדירקטור, יהיה רשאי להתמנות שוב, אלא אם כן נשללה ממנו זכות זו לפי הוראות כל דין.

ב.            ועדה לבחינת שמות המועמדים - הדירקטוריון היוצא ימנה ועדה לעניין הצגת ובחינת שמות המועמדים לתפקיד דירקטור (להלן:"הוועדה").  

ג.            בעל מניות המעוניין להגיש מועמד/ים לתפקיד דירקטור, יגיש לוועדה לפחות 14 יום לפני מועד האסיפה, הודעה בכתב חתומה על ידו, על כוונתו להציע את המועמד/ים לתפקיד דירקטור (עד 5 מועמדים) ויצרף לפנייתו הסכמה בכתב של המועמד/ים להתמנות לתפקיד.

ד.            על אף האמור, דירקטור שהסתיימה תקופת כהונתו במועד האסיפה או אדם שהומלץ לכהונת דירקטור ע"י הדירקטוריון, אינו צריך להיבחן ע"י הוועדה.

ה.           הוועדה תרכז את שמות המועמדים להתמנות כדירקטורים ותבחן אם הם מקיימים את תנאי הכשירות לפי התקנון ולפי הדין. מצאה הוועדה כי מועמד אינו כשיר, תודיע על כך לבעל המניות שהציע אותו, לפחות 24 שעות לפני כינוס האסיפה.

ו.             שבעה ימים לפני כינוס האסיפה, תימסר לכל המוזמנים הודעה בדבר רשימת המועמדים לתפקיד דירקטורים שנמצאו כשירים.

ז.            לגבי כל מועמד תיערך הצבעה נפרדת, והדירקטורים שייבחרו הם אלה שיקבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר מבין המועמדים.

ח.           במקרה ששני מועמדים או יותר זכו למספר קולות שווה, ורק חלק מהם יכול להיבחר לתפקיד דירקטור, תערכנה הצבעות חוזרות לגבי אותם מועמדים, והמועמד שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בהצבעה החוזרת, יתמנה לתפקיד דירקטור.